wait لطفا صبر کنید
02 بهمن 1395
صفحه اصلی  » مقالات
1394/01/17
4215
10

ده دلیل برای رفع خطاهای نرم افزاری

در این قسمت ده دلیل رفع خطاهای نرم افزاری بیان میشود
خطاهاي رفع نشده ديگر خطاها را مخفي مي كنند.
كيفيت را بي اهميت جلوه مي دهند.
بحث راجع به خطاهاي رفع نشده اتلاف وقت است.
تلاش و در نتيجه خستگي را دوبرابر مي كنند.
منجر به معيارهاي غير قابل اطمينان مي شوند.
تيم را دچار پريشاني (حواس پرتي و گيجي) مي كند.
منجر به تخمين هاي غير دقيق مي شود.
رفع خطاي كد خودي از رفع خطاي كد غيرخودي آسان تر است.
هزينه رفع خطا در امروز كمتر از هزينه آن در فرداست.