wait لطفا صبر کنید
05 بهمن 1395
صفحه اصلی  » محصولات شرکت
1393/08/18
4466
00

مانیتورینگ فعالیت های تجاری (BAM)

در برگیرنده سنجش عملکرد کسب و کار، نظارت بلادرنگ فرایندهای تکمیل شده، شناسایی مشکلات در اجرای فرایندهای کسب و کار، شناسایی دلایل ریشه ای مشکلات و ارائه گزارش به منظور بهبود در عملیاتهای کسب و کار است
 
 
1- نمودار بالاترين فعاليتها
براي يك گردش كار ، تعداد كار انجام شده، انجام نشده و كل (كار=فعاليت) به تفكيك مراحل ان گردش كار نمايش مي دهد.
 
گزارش مقايسه اي بالاترين فعاليت ها
در همه گردش كارها و يا براي گردش كارهاي انتخاب شده، تعداد موردنظر از بالاترين يا پايين ترين فعاليت ها نمايش داده شود.
مثلا براي گردش كار x، 10 فعاليت (مرحله) كه بيشترين استفاده را داشته اند، نمايش داده مي شود.
 
2- نمودار بالاترين گردش كار
در يك بازه زماني مشخص (هفته جاري، هفته گذشته،ماه جاري و ...) ، براي تمام گردش كارها چه تعداد كار فعال و چه تعداد كار تمام شده داريم (كار= درخواست). يعني چه تعداد از روندها تمام شده و چه تعداد تمام نشده است.
 
3- نمودار تاريخچه فعاليت ها
براي يك گردش كار مشخص، در بازه زماني موردنظر(هفته جاري، هفته گذشته،ماه جاري و ...) ، تعداد كارهاي دريافتي، مشاهده شده و ارجاع شده به تفكيك روز مشخص مي شود. (كار=فعاليت)
 
گزارش مقايسه اي تاريخچه فعاليت ها
براي چند گردش كار، در بازه زماني موردنظر، در هر روز ، تعداد كارهاي دريافتي، مشاهده شده و ارجاع شده به تفكيك روز مشخص مي شود. (كار=فعاليت)
 
4- نمودار تاريخچه گردش كار
براي تمام گردش كارها، در بازه زماني موردنظر ، در هر روز چه تعداد كار شروع شده ، خاتمه يافته و اقدام شده داريم. (كار= درخواست)
گزارش مقايسه اي تاريخچه گردش كار
براي گردش كارهاي انتخاب شده، در بازه زماني موردنظر ، در هر روز چه تعداد كار شروع شده ، خاتمه يافته و اقدام شده داريم
 
5- نمودار فشار كاري
براي گردش كارهاي انتخاب شده، پركارترين (يا كم كارترين) كاربران يا گروه هاي كاربري يا سازمان ها چه كساني هستند؟ (منظور از كار= فعاليت هايي كه به كارتابل آن شخص آمده و بررسي كرده است)
 
6- نمودار كارايي فرايند
ليست مراحل روندها، هر مرحله مربوط به كدام روند است، از اين مرحله چند مورد انجام شده و چند مورد در كارتابل ها فعال است و ميانگين زمان بررسي (انجام) هر مرحله چقدر بوده است.
 
7- گزارش آماري براساس درخواست دهندگان
براي گردش كارهاي انتخاب شده، تعداد كارهاي تمام شده و تمام نشده به تفكيك كاربر (گروه كاربري، سازمان) درخواست دهنده
 
8- گزارش مدت زمان انجام كار انجام نشده
- ميانگين، min و max مدت زمان انجام كار براي تمام فرآيندها ( به ازاي هر شماره سريال مدت زمان محاسبه شود)
- براي هر گردش كار (به ازاي هر فعاليت ميانگين، min و max)
- زمان انتظار كار در كارتابل: در همه گردش كارها به تفكيك كاربران مختلف
فيلتر زماني براساس ماه جازي، سال جاري، هفته جاري درنظرگرفته شود.