تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

26 تير 1398

مدیریت امنیت اطلاعات(مخاطره نگار)

6682 1393/08/09

در این سامانه فرایندهای مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر فرایندهای ISMS در سازمان تعریف، برنامه ریزی، کنترل، ارزیابی ، نظارت و مدیریت می گردد.

0.0 (0)