تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

06 خرداد 1398

اتوماسیون اداری دپنا

14394 1393/11/01

اتوماسیون اداری دپنا امکان مکانیزاسیون (ثبت و گردش) مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی را به روش های مختلف فراهم می نماید.یکپارچگی با BPMS و سایر محصولات محیطی جهت ارائه سامانه ای جامع را فراهم می نماید

23022