تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

01 شهريور 1398

مدیریت پروژه

11583 1393/11/06

سیستم و نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه دپنا ابزاری کاربردی و قدرتمند برای کنترل زمان، کنترل هزینه و مدیریت منابع و نیروی انسانی تبدیل گردیده است.

5.0 (1)