تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

13 تير 1399
فرم استخدام
مشخصات

 


مشخصات همسر

 

سایر مشخصات
 

سوابق تحصیلی
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ شروع معدلرشته و گرایش تحصیلیتاریخ خاتمهمحل تحصیلموضوع پایان‌نامه
1    
2    
3    
4    

سوابق شغلی
ردیفسمت و نوع کارعلت خاتمه همکارینوع اشتغال (تمام وقت، ساعتی)تلفن محل کارتاریخ شروع و خاتمهحقوق و مزایا در شروع و خاتمهنشانی محل کار
1
2
3
4

پیشنهاد همکاری